Coaching

"Het laatste wat een vis in de gaten heeft, is dat hij in het water zit."

Coaching is een begeleidingsactiviteit gericht op leren in de organisatie, waarmee zowel de kwaliteit als de kwantiteit van de prestaties van de medewerkers en leidinggevenden op een hoger niveau gebracht wordt.

Gelijkwaardigheid en contact zijn hierbij sleutelbegrippen.

Het is resultaatgericht, gericht op ontwikkeling van de medewerkers en hun teams, maar dan wel met het oog op prestatieverbetering. Onze begeleiding heeft tot doel het denken en handelen van de medewerkers verder te ontwikkelen ten einde hen tot betere resultaten en prestaties te brengen. Bewustwording van dit denken en handelen staat centraal, alleen dan kan men komen tot verandering.

De insteek is willen en voorkomen dat het accent komt te liggen op wat men niet wil! Door te willen, ontstaat een productieve, creatieve energie (dit in tegenstelling tot moeten). Naast bewustwording is het nemen van verantwoordelijkheid een belangrijk ingrediënt van coaching. Indien men verantwoordelijkheid neemt vanuit een gebrekkig bewustzijn over de wereld om zich heen, leidt dit tot chaos en handelen als een kip zonder kop. Bewustzijn zonder verantwoordelijkheid te nemen leidt alleen maar tot kritiek, gemor en in extremo tot machteloosheid. Samen met u willen wij voorkomen dat medewerkers een situatie zo definiëren dat ze er niets aan kunnen doen, dan hoeven ze er ook niets aan te doen. Daarnaast creëert een afhankelijke opstelling voor sommige personen een gevoel van “onafhankelijkheid”, juist door het ontbreken van verantwoordelijkheid. Het proces van coaching wordt treffend weergegeven in bijgaand schema:

In het coachingsproces werken we volgens een vaste structuur onder de naam: IDEAAL.

 • I : Inventariseren van de vragen en/of problemen
 • D : Doelstelling van de coaching opstellen
 • E : Effectief plan van aanpak opstellen
 • A : Aanpak (kortom het coachen)
 • A : Aanpak en het proces evalueren
 • L : Leren van het proces en het maken van vervolgafspraken

Tijdens het proces komen, mede afhankelijk van bovenstaande, verschillende onderwerpen aan de orde, een greep: Wijze van communiceren, contact maken, probleemanalyse en oplossendvermogen, samenwerken, leidinggeven, houding, attitude, feedback, besluitvorming, organisatie van het eigen werk, prioriteitstelling etc. etc. Hierbij maken we regelmatig gebruik van de uit de Arbeids- en Organisatiekunde bekende Deming-cirkel: Weten, Wegen, Waken en Werken.

Opzoek naar meer dan Coaching?

Enige voorbeelden waarbij coaching interessant en bijzonder zinnig is:

 • Bij samenwerkingsproblematiek
 • Verbetering van leidinggevende capaciteiten (coach of chef)
 • Begeleiding naar een anderen (hogere) functie
 • Verbetering van de communicatieve vaardigheden
 • Leren omgaan met veranderingen
 • De bezieling in het werk weer terugbrengen (arbeidsvreugde)
 • Efficiënt leren vergaderen en overleggen
 • Voorkomen van te hoge werkstress
 • Begeleiding naar een hoger prestatieniveau

Leren samenwerken Doorgaans werken we via het volgende stramien:

Werken in blokken van 5 sessies à 1.5 uur. Na de 5e sessie volgt er een terugkoppeling naar de opdrachtgever. Het één en ander hangt natuurlijk af van de afspraken die bij aanvang van het proces zijn gemaakt. Het liefst maken we met opdrachtgever en/of met de medewerker afspraken op maat. Zoals reeds genoemd is contact bij ons het aller belangrijkste. Enerzijds zijn we raadsheer en anderzijds de coach die een tijd met u of met uw medewerker meeloopt en na gedane arbeid gaat een ieder weer zijn eigen weg. (zie ons logo) Kortom: coachen om de aanwezige sterktes van u en uw medewerkers uit te breiden (of zwaktes weg te werken), opdat de medewerkers en de organisatie daar verder hun voordeel mee kunnen doen.