Organisaties

Arbeid- en Organisatieadvisering

Advisering en ondersteuning bij het ontwikkelen van Visie, missionstatement en personeelsbeleid van de onderneming. Wij bieden expertise op de volgende terreinen:

 • Visieontwikkeling
 • Ontwerpen en begeleiden van veranderingsprocessen, alsmede het leren omgaan met ‘weerstand tegen veranderingen’
 • Ontwikkelen en versterken van de kernkwaliteiten van organisatie en medewerkers, zowel individueel als in teamverband.
 • Motiveren en mobiliseren van medewerkers c.q. vergroten van de betrokkenheid.
 • Communicatievraagstukken inventariseren, oplossen en begeleiden
 • Functieontwerp en de inrichting daarvan
 • Managementondersteuning, management coaching
 • Teambegeleiding en coaching

Arbeidsomstandigheden

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI & E)

 • Uitvoering van de RI & E middels geëigende instrumenten (interviews en/of vragenlijsten naar keuze).
 • Inventariseren van de risico's en knelpunten ten aanzien de veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu.
 • Evalueren van de geconstateerde risico's en knelpunten, risicoscores en advisering ten aanzien van de aanpak.
 • Een aanpak welke past bij de onderneming en waarmee u voldoet aan de eisen van de Arbowetgeving.

Plan van Aanpak c.q. Arbojaarplan en Arbojaarverslag

 • Aan de hand van het rapport RI & E opstellen van het plan van Aanpak, waarin opgenomen de intentieverklaring, voornemens, planning, uitvoeringsverantwoordelijken en budgettering.
 • Ondersteuning bij de implementatie van het plan van Aanpak.
 • Evalueren van de genomen maatregelen c.q. verbeteringen en dit vastleggen in het Arbojaarverslag.

Verrichten van onderzoek:

Onderzoek naar de werksfeer, werkverhoudingen, werkdruk, werkstress, welzijnsbeleving en psychosociale arbeidsbelasting. Onderzoek naar de kwaliteit van de arbeid en werkgerelateerd verzuim. Opstellen van een plan van aanpak en/of advies voor aanpak. Procesbegeleiding en bewaking. Daadwerkelijke ondersteuning bij de implementatie.

Bedrijfsnoodplan en bedrijfshulpverlening:

Opstellen van het bedrijfsnoodplan en oefenprocedures. Opzetten bedrijfshulpverlening en advisering ten aanzien van de opleiding van EHBO'ers en BHV'ers.

Arbozorgsysteem:

Het opzetten van een pragmatisch Arbozorgsysteem. In dit systeem zijn alle Arbozaken gebundeld, op elkaar afgestemd en volledig geïntegreerd in de bedrijfsvoering. Hierdoor worden alle Arbotaken per afdeling en per medewerker inzichtelijk. Waar mogelijk worden Kwaliteits- en Milieuzorgsystemen met het Arbozorgsysteem geïntegreerd en vervat in handboeken. (beter één handboek in de hand dan drie papieren tijgers in de kast) Arbozorg gaat echter verder dan de aspecten Veiligheid, Gezondheid en Welzijn. Vanuit het A & O perspectief richt een goed opgezet Arbozorgsysteem zich op de verbetering van de Kwaliteit van de Arbeid (de 4 A’s). Arbeidsinhoud; Arbeidsomstandigheden; Arbeidsverhoudingen en Arbeidsvoorwaarden.

Om tot verbetering te kunnen komen, gebruiken we de zogenaamde ‘Deming- cirkel’ of ‘regelkring’. Door het voortdurend doorlopen van de 5 fasen komt men tot verbetering en wat minstens zo belangrijk is tot het borgen (vastleggen) van die verbetering. Een Nederlandse variant op dit thema is Weten, Wegen, Werken, Waken en Borgen. In bijgaande tekening is de werking van de Deming- cirkel weergegeven: Deming- cirkel: 1. Plannen 2.Uitvoeren 3. Controleren 4. Verbeteren 5. Borgen

Verzuimbegeleiding

Verzuim is een lastig probleem van ons allemaal.

Vervelend voor de zieke, want ziek zijn is niet leuk. Vervelend voor de collega’s om dat ze extra belast worden. Vervelend voor de werkgever, want discontinuïteit en extra regelwerk is belastend. Bovendien kost verzuim handen vol met geld. Reden te meer het verzuim aan te pakken.

Ons motto is: De begeleiding van zieke werknemers, dus ook bij psychische klachten, begint op de 1e ziektedag. Wij geven die begeleiding. Doen waar nodig onderzoek naar werkgerelateerde oorzaken en pakken de problemen aan. Geven individuele begeleiding aan de zieke werknemer en stellen daartoe een begeleidingsplan en later een reïntegratieplan op. Middels intensief contact met alle betrokken werken we aan een voorspoedige terugkeer van de medewerker op de werkplek. Counselling en coaching van individuen en groepen is daarvoor een uitstekend middel. Bijna in alle gevallen wegen de begeleidingskosten niet op tegen de kosten van het verzuim.

Sturen van het verzuim.

Kan dat? Ja dat kan. Met een goed op maat gesneden verzuimbeleid (wettelijk verplicht). Wij helpen u daarbij en maken geen papieren tijger, maar een werkbaar beleid passend bij uw organisatie. Op grond van onderzoek, gesprekken en op grond van de verzuimgegevens krijgt u doelen voorgeschoteld die haalbaar zijn. Waarnodig trainen wij leidinggevenden in het voeren van verzuimgesprekken en zorgen dat het verzuim op alle niveaus bespreekbaar wordt. Vanuit onze ruime ervaring weten wij dat bij uitvoeren van een goed verzuimbeleid het verzuim in het eerste jaar met minimaal 10% naar beneden kan. Leuk om eens uit te rekenen wat u dan in euro’s kan besparen.

Kortom:

In samenwerking met de opdrachtgever ontwikkelen van visie op het verzuim. Opstellen van het verzuimbeleid, verzuimregistratie en verzuimbegeleiding. In het verzuimbeleid komen ook de gewenste doelen aan de orde, bijvoorbeeld: wij willen het verzuim in één jaar met 10% terugbrengen. Implementatie van het verzuimbeleid. Analyse en toetsing van de verzuimgegevens en bijsturing waar nodig. Opstellen van procedures en protocollen. Ondersteuning bij de verzuimbegeleiding en training in het voeren van verzuimgesprekken. Reïntegratie begeleiding. Procesbegeleiding en bewaking. Counselling van zieke (overspannen) werknemers.